X
تاریخ انتشار: دوشنبه 08 اردیبهشت 1399

  فراخوان طرح های تحقیقاتی با موضوع کووید 19

امتیاز: Article Rating

کمیته تحقیقات دانشجویی از طرح های با موضوع بیماری کووید 19حمایت می کند .

دانشجویان می توانند طرح های خود را با این موضوع درسامانه طرح های پژوهشی ثبت کنند وبه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه ارسال نمایند اطلاعات مورد نیازطرح از جمله پرسشنامه یا نمونه گیری توسط خود کادر بیمارستان صورت می گیرد ونیاز بحضور دانشجو در بیمارستان نمی باشد.طرح های کووید 19 دراولویت تصویب قرار میگیرند.جهت اطلاعات بیشتر با شماره کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی 08432235700تماس حاصل فرمایید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز