X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399

  آخرین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 99

امتیاز: Article Rating

آخرین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات  دانشجویی با حضور اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی  یکشنبه 17/12/99 ساعت 10صبح برگزار خواهد گردید .دراین جلسه به بررسی طرح های ارسالی از سوی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری-پزشکی -بهداشت وپیراپزشکی پرداخته خواهد شد .طرح ها در صورت تصویب نهایی به کمیته اخلاق ارسال خواهند گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز