X
تاریخ انتشار: یکشنبه 30 آبان 1400

  برگزاری جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 19/08/1400 با حضور اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار گردید دراین جلسه هفت ارسالی از دانشکده پیراپزشکی -پزشکی -پرستاری ومامایی  بعد از بررسی  مورد تصویب نهایی قرارگرفتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز