X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی درسال 1401

  برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی درسال 1401

امتیاز: Article Rating

اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف بررسی طرح های تحقیقاتی با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی کمیته روز سه شنبه ساعت یازده صبح در دفتر مدیریت پژوهش برگزارگردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی درسال 1401
ثبت امتیاز