X

کمیته تحقیقات دانشجویی در ارزیابی سالیانه وزارت بهداشت در سال 1389 امتیاز 152 را کسب کرده است.