X

کمیته تحقیقات دانشجویی در ارزیابی سالیانه وزارت بهداشت در سال 1390 امتیاز 970 را  کسب کرده است.