X

کمیته تحقیقات دانشجویی در ارزیابی سالیانه وزارت بهداشت در سال 91 امتیاز 1740 را کسب کرده است.