X

تعداد کل دانشجویان عضو کمیته از ابتدای امسال تا کنون 600 نفر می باشند.