X

بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

در مجموع از 60 مرکز تحقیقاتی بازدید به عمل آمد.