X
مقالات چاپ شده در سال1391
ردیف عنوان مقاله مجله نویسندگان مقاله
1  Cutaneous leiomyosarcoma of the Scalp in a Middle-aged man: A Case
Report
 Iranian Red Crescent Medical Journal  Mohmmadreza Hafeziahmadi , Milad Rashidbeygi , Sajjad Alizadeh , Malek Alimohmmadi , Ali Delpisheh
2  Correlation between the lipid and cytokine profiles in patients with coronary heart disease (CHD) (Review article)  Life Science Journal  Havasian MR, Panahi J, Khosravi A
3  تعیین عوامل مرتبط با انگیزه اقدام به خودکشی در ایران: مطالعه مرور منظم و متاآنالیز  مجله پژوهشی حکیم  میلاد نظرزاده ، زینب بیدل ، عرفان ایوبی، حمید سوری ، کوروش سایه میری 
4  Determination of the social related factors of suicide in Iran: a systematic review
and meta-analysis
 BMC Public Health  Milad Nazarzadeh , Zeinab Bidel , Erfan Ayubi , Asadollahi Khirollah , Kristin V Carson , Kourosh Sayehmiri
5  پيش بينی سكته ی قلبی با استفاده از مدل های بقای شتابی وايبول: مطالعه ی مبتنی بر جمعيت مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران  دکتر کورش سايه ميري ، سجاد عليزاده ، دکتر مرتضي متدين، دکتر فريدون عزيزی
6  Intraventricular conduction defects  BMJ  Milad Rashidbeygi , Maryam Soleimannejad
7  بررسي اثرمهاري عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داري
(Scrophularia striata)
بر روي كانديدا آلبيكنس در شرايط آزمايشگاهي
 پژوهش درپزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي)  محمدرضا هواسيان ، جعفر پناهي ، ايرج پاكزاد ، عبداله داوديان ،آناهيتا جليليان، مونا زمانيان
عضدي
8  Prediction of Survival after Myocardial Infarction Using Killip Class  Scientific Research  Kourosh Sayehmiri, Diana Sarokhani, Hassan Jahanihashemi, Ali Sayehmiri, Mohamad Taher Sarokhani, Farajollah Hemati, Enayatolah Bakhshi, Morteza Motedayen
9  تاثير نمايه ي توده ي بدن، نسبت دور کمر به باسن و مجموع آن ها در پيش بيني خطر بروز سکته ي قلبي در مردان: مطالعه ي قند و
ليپيد تهران
 مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران  هادي پيمان ، دکتر مرتضي متدين ، دکتر کورش سايه ميري ، دکتر فريدون عزيزي
10  In vitro ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Persian Shallot (Allium HirTifolium)  ROMANIAN ARCHIVES  OF  MICROBIOLOGY  AND IMMUNOLOGY  setareh soroush, Morovat Taherikalani, Parisa Asadollahi, khairollah Asadollahi,
Mojtaba Taran, Mohammad emaneini, sajjad Alizadeh
11  Predictors of Recurrent Febrile Seizures in Iranian Children  Zahedan Journal of Research in Medical Sciences  Yousef Veisani, Ali Delpisheh, Kourosh Sayehmiri
12  بررسی میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در ایران - به روش مرور سیستماتیک و متا آنالیز  مجله ی زنان مامایی و نازایی ایران  یوسف ویسانی ، کورش سایه میری
13  بررسی شیوع مصرف داروهاي غیر مجاز و الکل در طی دوره بارداری در شهر ایلام  مجله ی زنان مامایی و نازایی ایران  فرناز سهیلی ، سجاد علیزاده، مریم دارش ، عاطفه یوسفی ، معصومه چراغی ، دکتر خیرالله اسداللهی
14  باکتریوفاژ کاندیداي جدید براي جلوگیري و حذف بیوفیلم  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   رضا عزیزیان  ، فرید عزیزي جلیلیان , حسن عسکري  ، احمد ناصر ، ساجده کریمی ، نورخدا صادقی فرد , سید داود موسوي نسب ، نایبعلی احمدي
15  اپيدميولوژي ليشمانيوز پوستي در استان ايلام  پژوهش درپزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي)  عليرضا روغني ، محمد رسول ياسمي ، مهيار جليليان ، جهانگير عبدي , كبري رضايي طاويراني
16 بررسی میزان بقا سرطان مری در کشور : مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز پژوهش در پزشکی ( مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)  امیر یار حسینی ، لقمان شریف زاده ، کورش سایه میری ، سید عبدالرضا مرتضوی طباطبائی
17  بررسی شیوع ژیاردیا لامبیلیا در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک  پژوهش در پزشکی ( مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)  لیلا عباسیان ، فاطمه طالبی ، عظیم بازیار ، شهناز شیربازو ، کورش سایه میری ، نایبعلی احمدی
18  بررسی همبستگی بین مولفه های تحمل مراقبت کننده از بیماران در پرستاران با استفاده از تحلیل عاملی  مجله پرستاری و مامایی گلستان  فاطمه گلستان جهرمی ، اکرم کرامتی زاده ، کورش سایه میری ، هادی پیمان ، زهره شیخان
19 بررسی سبک زندگی و عوامل همراه آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام پژوهنده ( مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)  مهران بابانژاد ، هانيه خشت زرین  ، دكتر كورش سايه ميری ، دكتر علي دل پيشه