تاریخچه

 

کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از واحدهاي وابسته به معاونت آموژش تحقیقات و فناوری است که با هدف ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محيطي مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش ، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرح­های پژوهشی از سال 1376 شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به این اهداف متمرکز ساخته است.

 

 

 

جستجو