اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضا فعلی شورا:

  • دانشکده پزشکی: رضا عزیزیان ، حسن عسکری ، اصغر رحمانی ، کوثر نظری ، علیرضا روغنی ، میلاد رشیدبیگی ، آذر باباخانی ، مطهره طاهر آراء

 

  • دانشکده پیراپزشکی : محمدرضا هواسیان ، جعفر پناهی ، شیما کریمی ، آرزو اسماعیلی

 

  • دانشکده پرستاری و مامایی: سامان تاشک ، مریم شوهانی

 

  • دانشکده بهداشت :  مهران بابانژاد ، احسان محمدی ، حدیث پاکیده ، فریبا صیادی دهنو ، فاطمه طاهرپور ، محمدصبور محمدی ، خانم کریمی
جستجو