نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای دانشجویان در سال آینده تحصیلی

 

رزومه دانشجویان برای عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی سال 96

ردیف

عنوان

 

امتیاز

سقف امتیاز

 

 

1

 

 

 

مقالات

(پذیرش یا چاپ شده)

 

ISI- Pubmed

 

اول- نویسنده مسئول

10

ندارد

سایر

5

ندارد

 

Scopus

 

اول- نویسنده مسئول

5

ندارد

سایر

2/5

ندارد

علمی- پژوهشی

اول- نویسنده مسئول

2

ندارد

سایر

1

ندارد

2

طرح تحقیقاتی(درحال اجرا)

مجری

2

6

همکار

1

3

فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی

--

6

6

4

شرکت در کارگاه

---

0/5

4

5

شرکت درکنگره دانشجویی

 

(علوم پزشکی ایلام)

1

1

6

تالیف و ترجمه کتاب

 

تالیف

5

10

ترجمه

3

6

7

معدل

الف (20-17)

3

--

ب (17-14)

2

--

8

اختراع

---

10

---


جستجو