طراحی سایت
مسئولین آموزش

 

نام و نام خانوادگی : یسری عزیزپور

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

پست سازمانی: کارشناس پژوهش

شرح وظایف کارکنان : مسئول آموزش، پژوهش، کارگاهها ....

شمار ه تماس  : 2235700-0843

Email :

جستجو