X

اطلاع رسانی فعالیت ها و برنامه های کمیته تحقیقات دانشگاه جهت اطلاع دانشجویان

 

نظر سنجی از شرکت کنندگان در مورد برنامه های کمیته

 

ثبت درخواست و پیشنهاد های دانشجویان در برگزاری برنامه ها

 

به روزرسانی سایت کمیته و ثبت اخبار

 

تهیه گزارش ماهیانه واحد روابط عمومی

 

ارائه گزارش سالیانه از فعالیت های کلیه واحدها به شورای مرکزی

 

ارتباط با روابط عمومی سایر کمیته های دانشگاه های کشور

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی عضویت در کمیته