طراحی سایت
Enter Title

نام و نام خانوادگی

مقطع

رشته

مرتبه علمی

دکتر محمد رضا کفاشیان

دکترای تخصصی (PhD)

فیزیولوژی

استادیار

دکتر یوسف ویسانی

دکترای تخصصی (PhD)

اپیدمیولوژی

استادیار

دکتر جهانگیر عبدی

دکترای تخصصی (PhD)

انگل شناسی

دانشیار

دکتر غلام بساطی

دکترای تخصصی (PhD)

بیوشیمی بالینی

دانشیار

دکتر ستار کیخاونی

دکترای تخصصی (PhD)

روانشناسی بالینی

دانشیار

دکتر حشمت اله نورمرادی

دکترای تخصصی (PhD)

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

دکتر آرمان آزادی

دکترای تخصصی (PhD)

پرستاری

استادیار

دکتر امین میرزایی

دکترای تخصصی (PhD)

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

استادیار

دکتر سیروس نوروزی

دکترای تخصصی پزشکی

بیماری‌های قلب و عروق

استادیار

خانم ملوک جعفرپور

کارشناسی ارشد

مامایی

مربی

خانم یسری عزیزپور

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

-----


جستجو