طراحی سایت
Enter Title

 

جدول زمانبندی جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1397

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهم

و بیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانزدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سی ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانزدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانزدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانزدهم

جدول زمانبندی جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1396

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

بیست و چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سی ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست ویکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششم

 

جستجو