طراحی سایت
کارکنان

نام و نام خانوادگی : لیلا عباسیان

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد انگل شناسی

پست سازمانی: کارشناس پژوهش

شرح وظایف کارکنان : مسئول طرح های تحقیقاتی ، مجله ی کمیته تحقیقات دانشجویی و خبر نامه

شمار ه تماس  : 2235700-0841

Email : taniaabasian@ymail.com

رزومه...

 

نام و نام خانوادگی : یسری عزیزپور

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

پست سازمانی: کارشناس پژوهش

شرح وظایف کارکنان : مسئول آموزش، پژوهش، کارگاهها ....

شمار ه تماس : 2235700-0843

Email :azizpour-y@medilam.ac.ir

جستجو