سرپرست حداقل

نام و نام خانوادگی : دکتر عنایت انوری

درجه : عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی

زمان سرپرستی : از مهر 94 تا کنون

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سالار بختیاری

درجه : عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی

زمان سرپرستی : بهمن 92 لغایت مهر 94

 

نام و نام خانوادگی : دکتر کوروش سایه میری

درجه: عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی

زمان سرپرستی: اسفند 89 لغایت بهمن92

 


 

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر ستاره سروش

درجه: عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی

زمان سرپرستی: بهمن 87 لغایت بهمن 89


 

نام و نام خانوادگی : دکتر مرتضی بخشش

درجه: عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی

زمان سرپرستی: بهمن 85 لغایت بهمن 87
 
جستجو