مسئولین آموزش حداقل

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه پیرمرادی

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

پست سازمانی: کارشناس پژوهش

شرح وظایف کارکنان : مسئول کارگاه های آموزشی

شمار ه تماس  : 2235700-0841

Email : fpirmoradi901@yahoo.com

جستجو