شماره: 24220
1398/05/27
عدم چاپ صحافی جهت تسویه گزارش نهایی طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه طرح های تحقیقاتی که از 98/5/1 تصویب می شوند نیازی به چاپ گزارش نهایی به صورت صحافی ندارد وگزارش نهایی در قالب سی دی  تحویل داده میشود درضمن  هنگامی که پروپوزال نوشته میشود هزینه چاپ وصحافی حذف وهزینه آن با سایر قسمت ها اضا فه گردد..

حق انتشار محفوظ است ©