شماره: 24787
1398/07/08
عضوگیری شورای مرکزی سال 98

به اطلاع  می رساند،کمیته تحقیقات دانشجویی اقدام به عضوگیری شورای مرکزی می نماید.  لذا از دانشجویان علاقمند دعوت می شود  مستندات خود را درقالب  فرم ذیل حداکثر  تا 25 مهر ماه به دفتر کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی تحویل دهند .

فرم رزومه 

حق انتشار محفوظ است ©