شماره: 23727
1398/04/10
برگزاری صدویکمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

صدویکمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور مدیرمحترم پژوهش واعضای محترم شورای پژوهشی کمیته در دفتر معاونت تحقیقات وفناوری به مدت دو ساعت  چهارشنبه 5 تیرماه برگزارگردید .دراین جلسه شش طرح تحقیقاتی بررسی وبعد از اعمال نظر اعضای شورا ی پژوهشی تصویب گردیدند .همچنین دراین جلسه به بررسی مشکلات طرح های تحقیقاتی  دانشکده ها نیزپرداخته شد.

حق انتشار محفوظ است ©