شماره: 24899
1398/07/14
کارگاه جستجو در منابع علمی درتاریخ 98/7/11 برگزارگردید
کارگاه جستجو در منابع علمی  درتاریخ  98/7/11 برگزارگردید

این کارگاه درروز پنجشنبه مورخ 89/7/11 در  سایت مرکزی ساختمان معاونت آموزشی به مدت 4 ساعت برگزار گردید.

دراین کارگاه انواع پایگاه های جستجو عمومی وتخصصی معرفی شد.همچنین انواع پایگاه های جستجو تخصصی مقالات وسایرمنابع علمی -اصول جستجو در موتور های جستجو گراینترنتی-نکات کاربردی درمورد قابلیت ویژه موتور جستجوگرگوگل-چگونگی دریافت رایگان انواع مقالات ومنابع علمی آموزش داده شد.دانشجویانی زیادی از این کارگاه استقبال کردند.

حق انتشار محفوظ است ©