شماره: 38097
1401/02/21
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی درسال 1401
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی درسال 1401

اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف بررسی طرح های تحقیقاتی با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی کمیته روز سه شنبه ساعت یازده صبح در دفتر مدیریت پژوهش برگزارگردید.

حق انتشار محفوظ است ©