شماره: 38100
1401/02/21
مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت
مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت

مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت ویژه دانشگاه های علوم پزشکی 26 اردیبهشت لغایت 30خرداد ماه دو شنبه هر هفته برگزار میگردد.

حق انتشار محفوظ است ©