X

کارشناس کمیته تحقیقات مرکزی :لیلا عباسیان

مدرک تحصیلی :ارشد انگل شناسی پزشکی

عنوان پست سازمانی :کارشناس پژوهش
ایمیل دانشگاهی:abbasian-l@medilam.ac.ir
شماره تماس :08432235700

شرح وظایف :
1- انجام امور مربوط طرح های تحقیقاتی دانشجویی
2- انجام امور مربوط کارگاه ها
3 - بررسی طرح های پژوهشی جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و پیگیری گزارشهای مربوطه و مصوبات شوراهای برگزار شده
4 - انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای پژوهشی سالانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
5 - همکاری لازم در برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های مربوط جهت انجام امور پژوهشی مطالعه و بررسی لازم جهت تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش لازم به مسئولین
7 - ایجاد هماهنگی لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی
8 - همکار با پژوهشگران، دانشجویان جهت کار تحقیقاتی لازم نظارت و مشارکت در مورد احتیاجات مالی و تخصیص اعتبارات لازم و کمک های مالی دولت به پژوهشگران و پیگری پرداختها به محققین از واحد مالی مربوطه
9 - نظارت لازم بر انجام امور محوله (- کمیته تحقیقات دانشجویی- )

10 برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید و همکاران پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه
11-برسی و ارزیابی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده و حیطه های پژوهشی و طرح های دانشجویی در چارچوب برنامه های عملیاتی و راهبری دانشگاه و برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشی.
12- بررسی مقدماتی و اظهار نظر درباره طرح های پژوهشی که بوسیله دانشجویان گروه های آموزشی ارائه می شود جهت طرح در جلسات شوراهای پژوهشی تخصصی کمیته تحقیقات
13- پیگیری اجرای طرح های پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح های مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
14- شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).