X

افتخارات

برگزیده رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه های تیپ سه در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (دی ماه سال 1392)

برگزیده رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه های تیپ سه در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (دی ماه سال 1393)

برگزیده رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه های تیپ سه در بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (دی ماه سال 1394)

برگزیده رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه های تیپ سه در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (دی ماه سال 1395)

برگزیده رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه های تیپ سه در بیست وپنجمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی (دی ماه 1398)

برگزیده رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه های تیپ سه در بیست وششمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی 1399

برگزیده رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه های تیپ سه در بیست وهفتمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی 1400

دانشجویان برتر کشوری(پژوهشگر بند"ک"):

1.آقای میلاد اعظمی دانشجوی مقطع دکتری عمومی

2. خانم شوبو رحمتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژِی

3. آقای حامد توان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

4. آقای ساسان نیک پی دانشجوی مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی

5.خانم زینب ترده فارغ التحصیل رشته پزشکی