X

لینک سایت کمیته کشوری و سایر کمیته های تحقیقات دانشجویی

 کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت

جهت اتصال به لینک شبکه های همکار بعد از دانلود Power point آن را در حالت Slide Show  قرار دهید.

کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

دبیرخانه شبکه تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دبیرخانه شبکه جنوب

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دبیرخانه شبکه شمال غرب

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دبیرخانه شبکه شرق

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دبیر خانه شبکه جنوب غرب

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دبیرخانه شبکه مرکز

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی بم

دبیرخانه شبکه شمال

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود