X

شرکت 14 نفر از دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی در چهارمین کنگره غرب کشور در کرمانشاه