X
›اطلاع رسانی فعالیت ها و برنامه های کمیته تحقیقات دانشگاه جهت اطلاع دانشجویان (از طریق کانال تلگرام کمیته تحقیقات و اطلاع رسانی به دانشکده ها و مراکز)
›ثبت درخواست و پیشنهاد های دانشجویان در برگزاری برنامه ها
›تهیه عکس و خبر از جلسات شورای مرکزی  کمیته تحقیقات دانشجویی

 

›تهیه و تنظیم صورت جلسات اعضای شورای مرکزی